Palveluhankintojen yleiset periaatteet

Suomen Pakkaustuottajat Oy on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen tuottajayhteisö, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Vaikka hankintalaki ei koske yhtiötä, yhtiön hankintojen periaatteet ovat avoimia ja julkisia.

Kun tuottajayhteistö hankkii tuotteiden uudelleenkäyttöön ja jätehuoltoon liittyviä palveluita, sen on otettava tasapuolisesti huomioon muut taloudelliset toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa kyseisillä markkinoilla siten, että kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen vältetään.

Tuottajayhteisö kilpailuttaa lähtökohtaisesti kaikki palvelut. Alle 10 000 euron hankinnat voidaan perustellusti toteuttaa ilman kilpailutusta. Hankinnan kohteet ovat pakkausten kierrätystoimintoihin liittyviä palveluita, kuten terminaali-, käsittely- ja kuljetuspalveluita, tai yhtiön sisäiseen hallintoon ja kehittämiseen liittyviä palveluita, kuten ICT-hankintoja ja asiantuntijapalveluita.

Yhtiön palveluhankinnat

Yhtiö noudattaa palveluhankinnoissaan seuraavia yleisiä periaatteita ja menettelyitä:

  • Yhtiön hankinnoissa pyritään käyttämään tehokkaasti hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
  • Hankintamenettelyyn osallistuvia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä, ja hankinnoissa toimitaan avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
  • Yleiset hankintaperiaatteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
  • Kilpailutuksista tehdään tarjouspyyntö, joka lähetetään vähintään kahdelle palveluntarjoajalle, mikäli markkinalla toimii useampi palveluntarjoaja. Tuottajayhteisö voi lisäksi julkaista kilpailutuksesta ilmoituksen verkkosivuillaan.
  • Valintaperusteet ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan tarjouspyynnössä. Palveluntarjoajan ympäristö-, tietoturva- ja/tai laatujärjestelmäsertifioinnit otetaan huomioon arvioinnissa.
  • Palveluntarjoajan valinta tehdään kokonaisharkinnan perusteella. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimii yhtiön strategisena kumppanina ja tuottaa yhtiölle kattavasti tuottajavastuutoimintojen hoitamiseen liittyviä palveluita. RINKI on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhtiö. Yhtiö on osittain ulkoistanut kilpailutuksia strategiselle kumppanilleen.