Palveluhankintojen
yleiset periaatteet 

Hankintoja ohjaavat tehokkuus ja reilu peli 

Vaikka hankintalaki ei koske Suomen Pakkaustuottajat Oy:tä yhtiönä, ovat hankintojemme periaatteet avoimia ja julkisia. 

Hankintojamme ovat etenkin pakkausten kierrätystoimintoihin liittyvät terminaali-, käsittely- ja kuljetuspalvelut sekä yhtiön sisäiseen hallintoon ja kehittämiseen liittyvät ICT-hankinnat ja asiantuntijapalvelut. Kilpailutamme lähtökohtaisesti kaikki palvelut, mutta alle 10 000 euron hankinnat voimme perustellusti toteuttaa ilman kilpailutusta.  

Otamme jätehuoltoon ja uudelleenkäyttöön liittyvien palvelujen hankinnoissa tasapuolisesti huomioon muut taloudelliset toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa markkinoilla. Näin ehkäisemme osaltamme kaupan esteiden syntyä ja kilpailun vääristymistä.  

Noudatamme palveluhankinnoissa seuraavia yleisiä periaatteita ja menettelyjä: 

  • Hankinnoissa pyritään hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevat kilpailuolosuhteet. 
  • Hankintamenettelyyn osallistuvia tahoja kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä, ja hankinnoissa toimitaan avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
  • Kilpailutuksissa lähetetään tarjouspyyntö vähintään kahdelle palveluntarjoajalle, mikäli markkinalla toimii useampi palveluntarjoaja. Kilpailutuksista voidaan lisäksi julkaista ilmoitus omilla verkkosivuilla. 
  • Valintaperusteet ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan tarjouspyynnössä. Arvioinnissa otetaan huomioon palveluntarjoajan ympäristö-, tietoturva- ja/tai laatujärjestelmäsertifioinnit. 
  • Palveluntarjoaja valitaan kokonaisharkinnan perusteella.  

SPT on osittain ulkoistanut kilpailutuksia strategiselle kumppanilleen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Se on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhtiö, joka tuottaa kattavasti tuottajavastuutoimintojen hoitamiseen liittyviä palveluja.