14.6.2023

PUUPAKKAUSPÄIVÄN ANTIA

Puupakkauspäivä järjestettiin 9.5.2023 Yleisen Toimialaliitto YTL:n ja Suomen Pakkaustuottajat Oy:n toimesta. Tapahtumassa keskityttiin vastuullisuuteen ja alan uusiin suuntauksiin. Paikalla oli lähes 30 alan toimijaa. Päivien aikana todettiin, että alalla on tiedostettu markkinaturbulenssit, jotka ovat viime aikoina vaikuttaneet lavatoimintaan merkittävästi. Alan toimijat pyrkivät yhdessä ylläpitämään lavakantaa hyvässä kunnossa ja mahdollistamaan niiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen.

EU:n jätedirektiivi on tuonut mukanaan uusia kierrätysvaatimuksia ja sen mukaan puupakkausten nykyinen 15 prosentin kierrätystavoite nousee 25 prosenttiin vuonna 2025. Vuonna 2030 kierrätystavoite on 30 prosenttia.
Alan toimijat kohtaavat nykyään uusia haasteita ja joutuvat sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön, johon kuuluvat kasvavat kierrätysvelvoitteet ja markkinoiden turbulenssit. Puupakkauspäivä on osa Kuormankantajat-neuvottelukunnan toimintaa, jonka puheenjohtajana toimii Antti Tekoniemi L&T Ympäristöpalvelut Oy:stä. 

Esitimme Antille muutaman kysymyksen.

Mikä on KUKA-neuvottelukunta ja mikä on sen rooli ja tarkoitus?
Kuormankantajat-neuvottelukunta, lyhenne KUKA, on yhteistyöfoorumi, jonka jäseniä voivat olla puupakkausten, kuormalavojen ja muiden kuljetusapuvälineiden valmistajat ja korjaajat, lavakeskukset, pakkausten käyttäjät ja muut mahdolliset yhteistyötahot.

KUKA-neuvottelukunnan tehtävät

 • luoda ja ylläpitää tehokkaasti toimiva järjestelmä (säännöt) puusta tai muusta materiaalista valmistetuille pakkauksille ja niihin liittyville palveluille
 • vaikuttaa pakkauksiin liittyvään standardointiin (valmistus, korjaus, lajittelu) tavoitteena yhteensopivuus sekä tuote- ja henkilöturvallisuus
 • määrittelee lavakeskusten toiminnan kriteerit ja valvoo niitä auditoinneilla
 • toimii jäsentensä edunvalvojana uudelleenkäytettäviin pakkauksiin liittyvissä asioissa
 • tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista
 • järjestää keskustelutilaisuuksia alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa
 • edistää yhteistyötä pakkausten käyttäjien kanssa
 • osallistuu pakkauksiin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön
 • tuottaa pakkauksiin liittyviä tilastoja
 • edistää ympäristölainsäädännön tavoitteiden toteutumista uudelleenkäytettävien kuljetuspakkausten avulla
 • omistaa ja hallinnoi FIN-lavojen oikeuksia

Mikä tekee puupakkausten kierrätyksestä haastavaa tällä hetkellä?

Kuormalavojen osalta standardi lavat eli EUR ja FIN-lavat kiertävät pääosin tehokkaasti ja käyttäjien ymmärrys niiden kierrättämisen tärkeydestä on yleensä hyvällä tasolla. Tästä huolimatta varsinkin rikkinäisiä korjauskelpoisia kuormalavoja päätyy edelleen liian paljon puujätteeksi, jota pitäisi saada merkittävästi vähennettyä.

Standardilavojen lisäksi myös ns. kertalavat ovat yleensä myös kierrätyskelpoisia. Tämän suhteen oman haasteensa muodostaa suomalainen terminologia, jossa ei standardin mukaisia lavoja kutsutaan kertalavoiksi, vaikka niistä suurin osa on oikeasti uudelleen käytettäviä. Kertalavoja menee edelleen todella paljon puujätteeksi, joka johtuu pääosin siitä, että käyttäjät eivät tiedä kierrätysmahdollisuuksista.

Oman haasteensa kuormalavakierrätykseen tuo ns. piraattilavat, jotka ovat käyttäjille vaikeasti tunnistettavia, mutta joita markkinoilla näkyy tällä hetkellä. Tällaisilla lavoilla tarkoitetaan kuormalavoja, jotka sisältävät standardilavan leimaukset, mutta lavaa ei ole valmistanut standardin omaava kuormalavan valmistaja. Näissä lavoissa rakenne ei välttämättä vastaa standardin mukaisia vaatimuksia, joka tuo suoraan henkilö- ja tuoteturvallisuusriskejä kantavuuden tai muun funktionaalisuuden puutteiden vuoksi.

Millaisia toimenpiteitä puupakkausten kierrättäjät voivat toteuttaa edistääkseen puupakkausten uusien kierrätysvaatimusten täyttymistä?

Käsittelemällä kuormalavoja asiallisesti ja keräämällä kaikki kuormalavat niin ehjät kuin korjauskelpoiset omiin kokoluokkiinsa. Kun valitsee vastuullisen EUR/FIN kuormalavojen korjausluvan omaavan lavakeskuksen kumppanikseen voi olla varma, että kuormalavat päätyvät takaisin kiertoon ja lavakanta pysyy mahdollisimman hyvässä funktionaalisessa kunnossa. Kumppania valitessa voi vielä huomioida kuormalavoista syntyvän puujätteen käsittelyn eli meneekö korjauksessa purettu puu polttoon vai materiaalikierrätykseen. Vastuulliset kuormalavakeskukset löytää parhaiten kuormankantajien sivuilta: http://www.ytl.fi/neuvottelukunnat/kuka/luvat_ja_lisenssit/korjaajat

Mitkä ovat tärkeimmät menetelmät puupakkausten kierrätyksessä?
Suurin osa puupakkauksista, joista valtaosa muodostuu puisista kuormalavoista voidaan käyttää samassa tarkoituksessa kuin mihin se on alun perin valmistettu. Kaikki standardikokoiset lavat eli EUR ja FIN-lavat sekä näiden kokoiset kertalavat sekä muut yleisesti käytetyt kokoluokat kuten TEHO-lava/myymälälava ja varttilava ovat tuotteita, joita palautetaan takaisin kiertoon. Näiden lisäksi on myös erikoiskokoisia lavoja, joista osa pystytään kierrättämään takaisin käyttöön. Merkittävin menetelmä on lavan käyttökelpoisuuden tarkastaminen ja tarpeen mukainen korjaaminen. Korjauksessa käytetään valmiiksi mittaan sahattua vaatimukset täyttävää sahatavaraa, joka yleensä määrittää sen, että pääsääntöisesti korjataan lavakokoja, joita on kierrossa merkittävä määrä ja niille on syntynyt kysyntää kierrätystuotteina.

Mitkä ovat puupakkausten markkinoiden ja tuotannon kehitysnäkymät?

Yritykset suunnittelevat entistä enemmän omia prosessejaan vakiokokoisten lavojen käyttämisen näkökulmasta. Erityisesti siirtymää nähdään EUR-lavojen sekä samankokoisten kertalavojen pohjalta suunniteltuihin tuotantolinjoihin, joka tietenkin lisää näiden lavojen tarvetta. Lainsäädännön suunta myös ohjaa vahvasti uudelleen käytön lisäämiseen, joten näkyvissä on, että tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti näkemään uusia standardeja sekä vakiintuneita kokoluokkia varsinkin suurempien kuormalavakokojen suhteen, jotta myös nämä lavat saadaan kierrätettyä uudelleenkäyttöön mahdollisimman tehokkaasti.  

Kuormankantajat-neuvottelukunnan puheenjohtaja Antti Tekoniemi L&T Ympäristöpalveluista

Suomen Pakkaustuottajat Oy kerää tilastotietoja puupakkausten korjaamisesta, kompostoinnista ja hyötykäytöstä maisemoinnissa. On tärkeää, että alan toimijat ottavat yhteyttä tuottajayhteisöön, mikäli eivät vielä ole sopimuskumppaneita. Kierrätettyjen puupakkausten määrien raportointi tuottajayhteisölle on tärkeää, jotta saadaan kierrätystilastot kattaviksi, mikä osaltaan auttaa tiukkojen kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. Toimijoille maksettava kierrätystuki toimiikin raportoinnin kannustimena. Lisätietoja voi kysyä Satu Estakarilta osoitteesta satu.estakari@suomenpakkaustuottajat.fi.

Raportointitavat kehittyvät, sillä Suomen Pakkaustuottajat Oy rakentaa parhaillaan omaa raportointijärjestelmäänsä vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia ja kehittämään tiedon luotettavuutta sekä helpottamaan itse raportointia. Kaikki alan toimijat raportoivat useammin vuodesta 2024 alkaen, ja uusi tapa raportoida otetaan käyttöön sähköpostin sijaan. Tämä muutos mahdollistaa ajankohtaisen tiedon saamisen kierrätyksen kehittymisestä pitkin vuotta.